Vikten av radonmätning på arbetsplatsen

På jobbet är det av högsta prioritet att känna sig trygg och säker. Att skapa en arbetsmiljö som är fri från osynliga faror är en viktig del av att säkerställa välbefinnande och produktivitet för alla anställda. En sådan dold fara är radon, i den här artikeln kommer vi att utforska varför arbetsgivare måste vara medvetna om radonhalten på arbetsplatsen och vidta nödvändiga åtgärder för att garantera en hälsosam arbetsmiljö.

Radon är en naturligt förekommande radioaktiv gas som bildas när radium bryts ner. Denna osynliga och luktfria gas är en känd orsak till lungcancer vid långvarig exponering. I själva verket är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige efter rökning, med cirka 500 fall per år enligt uppgifter från Folkhälsomyndigheten.

I Sverige är arbetsgivaren ansvarig för att skapa och upprätthålla en säker arbetsmiljö, och detta inkluderar att övervaka och åtgärda radonhalten på arbetsplatsen. Den nya Strålskyddslagen, som trädde i kraft år 2018, kräver att arbetsgivare agerar om radonhalterna överstiger 200 Bq/m³, den nationella referensnivån. Tillsynsansvaret för radon på arbetsplatser delas mellan Strålsäkerhetsmyndigheten och Arbetsmiljöverket, och kraven regleras av både Arbetsmiljölagen och Strålskyddsförordningen.

Att utföra en radonmätning på arbetsplatsen är en enkel och viktig åtgärd för att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö. Här är några steg för att genomföra en radonmätning:

  • Beställ radondosor: Du kan enkelt beställa radondosor från ackrediterade företag.
  • Följ metodbeskrivningen: Använd metodbeskrivningen för radonmätning på arbetsplatser från Strålsäkerhetsmyndigheten för att korrekt utföra mätningen.
  • Placera dosorna enligt instruktioner: Placera radondosorna enligt de angivna riktlinjerna och instruktionerna.
  • Utför mätningen under eldningssäsongen: Låt mätningen pågå i minst 60 dagar mellan den 1 oktober och den 30 april.
  • Skicka dosorna för analys: Efter mätperiodens slut skickar du tillbaka dosorna för analys och väntar på resultatet, som brukar komma inom en vecka.

Om mätningen visar att radonhalten överstiger 200 Bq/m³ måste åtgärder vidtas. Arbetsgivaren är ansvarig för att minska radonhalten och säkerställa en säker arbetsmiljö. Efter att åtgärderna har genomförts, bör en ny kontrollmätning utföras för att bekräfta att åtgärderna har varit effektiva.

Från och med den 1 oktober 2021 har en uppdaterad metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser trätt i kraft. Denna uppdaterade metodbeskrivning syftar till att förbättra noggrannheten och tillförlitligheten i radonmätningar och kommer att hjälpa till att säkerställa en ännu säkrare arbetsmiljö.

Så, varför vänta? Ta steget mot en hälsosam arbetsmiljö genom att utföra en radonmätning på din arbetsplats och bidra till att skydda dig och dina kollegors hälsa.